โรงเรียนบ้านผักบุ้ง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 15 4 17 0 0 20
ร้อยละ 26.79 % 7.14 % 30.36 % 0.00 % 0.00 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 116
ร้อยละ 2.38 % 1.59 % 3.97 % 0.00 % 0.00 % 92.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 3 6 11 0 0 30
ร้อยละ 6.00 % 12.00 % 22.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 21 12 33 0 0 166
ร้อยละ 9.05 % 5.17 % 14.22 % 0.00 % 0.00 % 71.55 %

182 : 18 , 6 , 22 , 0 , 0 , 136...9.89 , 3.30 , 12.09 , 0.00 , 0.00 , 74.73 = 46 : 25.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45%

Powered By www.thaieducation.net