โรงเรียนบ้านผักบุ้ง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 15 4 17 0 0 23
ร้อยละ 25.42 % 6.78 % 28.81 % 0.00 % 0.00 % 38.98 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 5 2 5 1 0 114
ร้อยละ 3.94 % 1.57 % 3.94 % 0.79 % 0.00 % 89.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 6 11 0 0 29
ร้อยละ 6.12 % 12.24 % 22.45 % 0.00 % 0.00 % 59.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 23 12 33 1 0 166
ร้อยละ 9.79 % 5.11 % 14.04 % 0.43 % 0.00 % 70.64 %

186 : 20 , 6 , 22 , 1 , 0 , 137...10.75 , 3.23 , 11.83 , 0.54 , 0.00 , 73.66 = 49 : 26.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.36%

Powered By www.thaieducation.net