โรงเรียนบ้านผักบุ้ง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 1 4 1 2 41
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 8.00 % 2.00 % 4.00 % 82.00 %
ระดับประถมศึกษา
192
จำนวน(คน) 3 1 6 3 4 175
ร้อยละ 1.56 % 0.52 % 3.13 % 1.56 % 2.08 % 91.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 5.56 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 4 2 12 4 8 248
ร้อยละ 1.44 % 0.72 % 4.32 % 1.44 % 2.88 % 89.21 %

242 : 4 , 2 , 10 , 4 , 6 , 216...1.65 , 0.83 , 4.13 , 1.65 , 2.48 , 89.26 = 26 : 10.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.79%

Powered By www.thaieducation.net