โรงเรียนบ้านสร้างก่อ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 3 3 10 1 0 77
ร้อยละ 3.19 % 3.19 % 10.64 % 1.06 % 0.00 % 81.91 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 10 8 27 1 1 199
ร้อยละ 4.07 % 3.25 % 10.98 % 0.41 % 0.41 % 80.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 5 2 13 0 0 73
ร้อยละ 5.38 % 2.15 % 13.98 % 0.00 % 0.00 % 78.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 433 คน
จำนวน(คน) 18 13 50 2 1 349
ร้อยละ 4.16 % 3.00 % 11.55 % 0.46 % 0.23 % 80.60 %

340 : 13 , 11 , 37 , 2 , 1 , 276...3.82 , 3.24 , 10.88 , 0.59 , 0.29 , 81.18 = 64 : 18.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 433 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40%

Powered By www.thaieducation.net