โรงเรียนบ้านสร้างก่อ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 7 4 4 3 3 73
ร้อยละ 7.45 % 4.26 % 4.26 % 3.19 % 3.19 % 77.66 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 18 9 12 6 6 195
ร้อยละ 7.32 % 3.66 % 4.88 % 2.44 % 2.44 % 79.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
94
จำนวน(คน) 5 5 6 4 4 70
ร้อยละ 5.32 % 5.32 % 6.38 % 4.26 % 4.26 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 434 คน
จำนวน(คน) 30 18 22 13 13 338
ร้อยละ 6.91 % 4.15 % 5.07 % 3.00 % 3.00 % 77.88 %

340 : 25 , 13 , 16 , 9 , 9 , 268...7.35 , 3.82 , 4.71 , 2.65 , 2.65 , 78.82 = 72 : 21.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 434 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12%

Powered By www.thaieducation.net