โรงเรียนบ้านสร้างก่อ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 10 3 9 2 2 78
ร้อยละ 9.62 % 2.88 % 8.65 % 1.92 % 1.92 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
255
จำนวน(คน) 11 3 15 3 2 221
ร้อยละ 4.31 % 1.18 % 5.88 % 1.18 % 0.78 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 2 3 11 0 2 81
ร้อยละ 2.02 % 3.03 % 11.11 % 0.00 % 2.02 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 458 คน
จำนวน(คน) 23 9 35 5 6 380
ร้อยละ 5.02 % 1.97 % 7.64 % 1.09 % 1.31 % 82.97 %

359 : 21 , 6 , 24 , 5 , 4 , 299...5.85 , 1.67 , 6.69 , 1.39 , 1.11 , 83.29 = 60 : 16.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 458 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 17.03%

Powered By www.thaieducation.net