โรงเรียนบ้านโนนฐานะ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 3 0 1 0 7
ร้อยละ 8.33 % 25.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 35
ร้อยละ 11.36 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 6 3 4 1 0 42
ร้อยละ 10.71 % 5.36 % 7.14 % 1.79 % 0.00 % 75.00 %

56 : 6 , 3 , 4 , 1 , 0 , 42...10.71 , 5.36 , 7.14 , 1.79 , 0.00 , 75.00 = 14 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net