โรงเรียนบ้านโนนฐานะ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 8
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 41
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 60 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 49
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 81.67 %

60 : 3 , 3 , 5 , 0 , 0 , 49...5.00 , 5.00 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 81.67 = 11 : 18.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33%

Powered By www.thaieducation.net