โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 8 1 2 1 0 17
ร้อยละ 27.59 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 4 6 12 2 2 68
ร้อยละ 4.26 % 6.38 % 12.77 % 2.13 % 2.13 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 35
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 14 7 21 3 2 120
ร้อยละ 8.38 % 4.19 % 12.57 % 1.80 % 1.20 % 71.86 %

123 : 12 , 7 , 14 , 3 , 2 , 85...9.76 , 5.69 , 11.38 , 2.44 , 1.63 , 69.11 = 38 : 30.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.14%

Powered By www.thaieducation.net