โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 92
ร้อยละ 0.00 % 1.05 % 0.00 % 1.05 % 1.05 % 96.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 1 1 1 3 39
ร้อยละ 0.00 % 2.22 % 2.22 % 2.22 % 6.67 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 0 2 1 2 4 161
ร้อยละ 0.00 % 1.18 % 0.59 % 1.18 % 2.35 % 94.71 %

125 : 0 , 1 , 0 , 1 , 1 , 122...0.00 , 0.80 , 0.00 , 0.80 , 0.80 , 97.60 = 3 : 2.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.29%

Powered By www.thaieducation.net