โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 6 3 10 2 3 64
ร้อยละ 6.82 % 3.41 % 11.36 % 2.27 % 3.41 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 6 4 19 2 3 120
ร้อยละ 3.90 % 2.60 % 12.34 % 1.30 % 1.95 % 77.92 %

112 : 6 , 3 , 14 , 2 , 3 , 84...5.36 , 2.68 , 12.50 , 1.79 , 2.68 , 75.00 = 28 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08%

Powered By www.thaieducation.net