โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 1 2 0 2 37
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 4.76 % 0.00 % 4.76 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 98
ร้อยละ 0.95 % 0.95 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 1 2 7 0 2 135
ร้อยละ 0.68 % 1.36 % 4.76 % 0.00 % 1.36 % 91.84 %

147 : 1 , 2 , 7 , 0 , 2 , 135...0.68 , 1.36 , 4.76 , 0.00 , 1.36 , 91.84 = 12 : 8.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16%

Powered By www.thaieducation.net