โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 0 3 1 1 35
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 7.14 % 2.38 % 2.38 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 2 8 3 1 89
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 7.62 % 2.86 % 0.95 % 84.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 2 11 4 2 124
ร้อยละ 2.72 % 1.36 % 7.48 % 2.72 % 1.36 % 84.35 %

147 : 4 , 2 , 11 , 4 , 2 , 124...2.72 , 1.36 , 7.48 , 2.72 , 1.36 , 84.35 = 23 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65%

Powered By www.thaieducation.net