โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 37
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 4.76 % 2.38 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 2 10 5 2 82
ร้อยละ 2.88 % 1.92 % 9.62 % 4.81 % 1.92 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 5 2 12 6 2 119
ร้อยละ 3.42 % 1.37 % 8.22 % 4.11 % 1.37 % 81.51 %

146 : 5 , 2 , 12 , 6 , 2 , 119...3.42 , 1.37 , 8.22 , 4.11 , 1.37 , 81.51 = 27 : 18.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.49%

Powered By www.thaieducation.net