โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 45
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 1 0 8 2 1 87
ร้อยละ 1.01 % 0.00 % 8.08 % 2.02 % 1.01 % 87.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 2 0 11 2 1 132
ร้อยละ 1.35 % 0.00 % 7.43 % 1.35 % 0.68 % 89.19 %

148 : 2 , 0 , 11 , 2 , 1 , 132...1.35 , 0.00 , 7.43 , 1.35 , 0.68 , 89.19 = 16 : 10.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81%

Powered By www.thaieducation.net