โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 0 0 2 1 25
ร้อยละ 17.65 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 8 7 0 9 0 108
ร้อยละ 6.06 % 5.30 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 2 0 3 7 45
ร้อยละ 0.00 % 3.51 % 0.00 % 5.26 % 12.28 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 14 9 0 14 8 178
ร้อยละ 6.28 % 4.04 % 0.00 % 6.28 % 3.59 % 79.82 %

166 : 14 , 7 , 0 , 11 , 1 , 133...8.43 , 4.22 , 0.00 , 6.63 , 0.60 , 80.12 = 33 : 19.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net