โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 2 2 1 2 25
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 2.78 % 5.56 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 4 5 4 2 4 114
ร้อยละ 3.01 % 3.76 % 3.01 % 1.50 % 3.01 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 1 5 2 5 42
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 8.62 % 3.45 % 8.62 % 72.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 227 คน
จำนวน(คน) 11 8 11 5 11 181
ร้อยละ 4.85 % 3.52 % 4.85 % 2.20 % 4.85 % 79.74 %

169 : 8 , 7 , 6 , 3 , 6 , 139...4.73 , 4.14 , 3.55 , 1.78 , 3.55 , 82.25 = 30 : 17.75
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.26%

Powered By www.thaieducation.net