โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 0 3 2 0 31
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.89 % 5.26 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 2 0 5 2 2 117
ร้อยละ 1.56 % 0.00 % 3.91 % 1.56 % 1.56 % 91.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 3 1 2 2 2 31
ร้อยละ 7.32 % 2.44 % 4.88 % 4.88 % 4.88 % 75.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 7 1 10 6 4 179
ร้อยละ 3.38 % 0.48 % 4.83 % 2.90 % 1.93 % 86.47 %

166 : 4 , 0 , 8 , 4 , 2 , 148...2.41 , 0.00 , 4.82 , 2.41 , 1.20 , 89.16 = 18 : 10.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53%

Powered By www.thaieducation.net