โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 4 2 13 2 0 79
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 13.00 % 2.00 % 0.00 % 79.00 %
ระดับประถมศึกษา
643
จำนวน(คน) 19 10 76 9 0 529
ร้อยละ 2.95 % 1.56 % 11.82 % 1.40 % 0.00 % 82.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 743 คน
จำนวน(คน) 23 12 89 11 0 608
ร้อยละ 3.10 % 1.62 % 11.98 % 1.48 % 0.00 % 81.83 %

743 : 23 , 12 , 89 , 11 , 0 , 608...3.10 , 1.62 , 11.98 , 1.48 , 0.00 , 81.83 = 135 : 18.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 743 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 18.17%

Powered By www.thaieducation.net