โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 1 14 25 3 0 57
ร้อยละ 1.00 % 14.00 % 25.00 % 3.00 % 0.00 % 57.00 %
ระดับประถมศึกษา
649
จำนวน(คน) 13 15 71 2 0 548
ร้อยละ 2.00 % 2.31 % 10.94 % 0.31 % 0.00 % 84.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 749 คน
จำนวน(คน) 14 29 96 5 0 605
ร้อยละ 1.87 % 3.87 % 12.82 % 0.67 % 0.00 % 80.77 %

749 : 14 , 29 , 96 , 5 , 0 , 605...1.87 , 3.87 , 12.82 , 0.67 , 0.00 , 80.77 = 144 : 19.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 749 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23%

Powered By www.thaieducation.net