โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
102
จำนวน(คน) 4 2 12 2 0 82
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 11.76 % 1.96 % 0.00 % 80.39 %
ระดับประถมศึกษา
646
จำนวน(คน) 20 18 80 7 1 520
ร้อยละ 3.10 % 2.79 % 12.38 % 1.08 % 0.15 % 80.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 748 คน
จำนวน(คน) 24 20 92 9 1 602
ร้อยละ 3.21 % 2.67 % 12.30 % 1.20 % 0.13 % 80.48 %

748 : 24 , 20 , 92 , 9 , 1 , 602...3.21 , 2.67 , 12.30 , 1.20 , 0.13 , 80.48 = 146 : 19.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 748 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 19.52%

Powered By www.thaieducation.net