โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 5 10 15 3 0 63
ร้อยละ 5.21 % 10.42 % 15.63 % 3.13 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
647
จำนวน(คน) 38 14 65 5 0 525
ร้อยละ 5.87 % 2.16 % 10.05 % 0.77 % 0.00 % 81.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 743 คน
จำนวน(คน) 43 24 80 8 0 588
ร้อยละ 5.79 % 3.23 % 10.77 % 1.08 % 0.00 % 79.14 %

743 : 43 , 24 , 80 , 8 , 0 , 588...5.79 , 3.23 , 10.77 , 1.08 , 0.00 , 79.14 = 155 : 20.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 743 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86%

Powered By www.thaieducation.net