โรงเรียนบ้านดงน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 14
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 28
ร้อยละ 8.11 % 8.11 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 6 5 3 3 0 42
ร้อยละ 10.17 % 8.47 % 5.08 % 5.08 % 0.00 % 71.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 12 10 6 6 0 84
ร้อยละ 10.17 % 8.47 % 5.08 % 5.08 % 0.00 % 71.19 %

59 : 6 , 5 , 3 , 3 , 0 , 42...10.17 , 8.47 , 5.08 , 5.08 , 0.00 , 71.19 = 17 : 28.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net