โรงเรียนบ้านดงน้อย (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 5 1 0 10
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 26.32 % 5.26 % 0.00 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 5 3 1 3 0 22
ร้อยละ 14.71 % 8.82 % 2.94 % 8.82 % 0.00 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 53 คน
จำนวน(คน) 7 4 6 4 0 32
ร้อยละ 13.21 % 7.55 % 11.32 % 7.55 % 0.00 % 60.38 %

53 : 7 , 4 , 6 , 4 , 0 , 32...13.21 , 7.55 , 11.32 , 7.55 , 0.00 , 60.38 = 21 : 39.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 53 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62%

Powered By www.thaieducation.net