โรงเรียนบ้านข่า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 7 1 1 1 0 4
ร้อยละ 50.00 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 9 2 2 1 0 31
ร้อยละ 20.00 % 4.44 % 4.44 % 2.22 % 0.00 % 68.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 16 3 3 2 0 35
ร้อยละ 27.12 % 5.08 % 5.08 % 3.39 % 0.00 % 59.32 %

59 : 16 , 3 , 3 , 2 , 0 , 35...27.12 , 5.08 , 5.08 , 3.39 , 0.00 , 59.32 = 24 : 40.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40.68%

Powered By www.thaieducation.net