โรงเรียนบ้านข่า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 6 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 42.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 0 16 0 0 1 28
ร้อยละ 0.00 % 35.56 % 0.00 % 0.00 % 2.22 % 62.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 0 22 0 0 1 36
ร้อยละ 0.00 % 37.29 % 0.00 % 0.00 % 1.69 % 61.02 %

59 : 0 , 22 , 0 , 0 , 1 , 36...0.00 , 37.29 , 0.00 , 0.00 , 1.69 , 61.02 = 23 : 38.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.98%

Powered By www.thaieducation.net