โรงเรียนบ้านข่า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 7 1 1 1 0 5
ร้อยละ 46.67 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 9 2 2 1 20
ร้อยละ 8.11 % 24.32 % 5.41 % 5.41 % 2.70 % 54.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 10 10 3 3 1 25
ร้อยละ 19.23 % 19.23 % 5.77 % 5.77 % 1.92 % 48.08 %

52 : 10 , 10 , 3 , 3 , 1 , 25...19.23 , 19.23 , 5.77 , 5.77 , 1.92 , 48.08 = 27 : 51.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92%

Powered By www.thaieducation.net