โรงเรียนวัดหนองบัว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 21
ร้อยละ 7.41 % 11.11 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 6 13 1 0 70
ร้อยละ 5.26 % 6.32 % 13.68 % 1.05 % 0.00 % 73.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 7 0 7 0 0 33
ร้อยละ 14.89 % 0.00 % 14.89 % 0.00 % 0.00 % 70.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 14 9 21 1 0 124
ร้อยละ 8.28 % 5.33 % 12.43 % 0.59 % 0.00 % 73.37 %

122 : 7 , 9 , 14 , 1 , 0 , 91...5.74 , 7.38 , 11.48 , 0.82 , 0.00 , 74.59 = 31 : 25.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.63%

Powered By www.thaieducation.net