โรงเรียนวัดหนองบัว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 25
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 4 14 0 0 73
ร้อยละ 4.21 % 4.21 % 14.74 % 0.00 % 0.00 % 76.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 38
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 7 6 23 0 0 136
ร้อยละ 4.07 % 3.49 % 13.37 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %

124 : 5 , 6 , 15 , 0 , 0 , 98...4.03 , 4.84 , 12.10 , 0.00 , 0.00 , 79.03 = 26 : 20.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net