โรงเรียนวัดหนองบัว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 4 1 0 1 21
ร้อยละ 6.90 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 3.45 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 2 4 14 0 0 77
ร้อยละ 2.06 % 4.12 % 14.43 % 0.00 % 0.00 % 79.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 35
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 7 8 23 0 1 133
ร้อยละ 4.07 % 4.65 % 13.37 % 0.00 % 0.58 % 77.33 %

126 : 4 , 8 , 15 , 0 , 1 , 98...3.17 , 6.35 , 11.90 , 0.00 , 0.79 , 77.78 = 28 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.67%

Powered By www.thaieducation.net