โรงเรียนวัดหนองบัว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 4 1 0 0 21
ร้อยละ 10.34 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 1 3 13 0 0 81
ร้อยละ 1.02 % 3.06 % 13.27 % 0.00 % 0.00 % 82.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 37
ร้อยละ 4.26 % 0.00 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 78.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 6 7 22 0 0 139
ร้อยละ 3.45 % 4.02 % 12.64 % 0.00 % 0.00 % 79.89 %

127 : 4 , 7 , 14 , 0 , 0 , 102...3.15 , 5.51 , 11.02 , 0.00 , 0.00 , 80.31 = 25 : 19.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11%

Powered By www.thaieducation.net