โรงเรียนบ้านหัวขัว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 87
ร้อยละ 1.12 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.12 % 97.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 1 4 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 88.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 4 1 139
ร้อยละ 0.68 % 0.00 % 1.36 % 2.72 % 0.68 % 94.56 %

103 : 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 100...0.97 , 0.00 , 0.97 , 0.00 , 0.97 , 97.09 = 3 : 2.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.44%

Powered By www.thaieducation.net