โรงเรียนบ้านหัวขัว (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 6 4 7 6 0 71
ร้อยละ 6.38 % 4.26 % 7.45 % 6.38 % 0.00 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 25
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 25.64 % 0.00 % 0.00 % 64.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 9 8 18 6 0 110
ร้อยละ 5.96 % 5.30 % 11.92 % 3.97 % 0.00 % 72.85 %

112 : 6 , 7 , 8 , 6 , 0 , 85...5.36 , 6.25 , 7.14 , 5.36 , 0.00 , 75.89 = 27 : 24.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.15%

Powered By www.thaieducation.net