โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 40
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 3 5 11 1 0 61
ร้อยละ 3.70 % 6.17 % 13.58 % 1.23 % 0.00 % 75.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 4 6 14 1 0 101
ร้อยละ 3.17 % 4.76 % 11.11 % 0.79 % 0.00 % 80.16 %

126 : 4 , 6 , 14 , 1 , 0 , 101...3.17 , 4.76 , 11.11 , 0.79 , 0.00 , 80.16 = 25 : 19.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.84%

Powered By www.thaieducation.net