โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 40
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 5 12 1 0 59
ร้อยละ 4.94 % 6.17 % 14.81 % 1.23 % 0.00 % 72.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 5 6 15 1 0 99
ร้อยละ 3.97 % 4.76 % 11.90 % 0.79 % 0.00 % 78.57 %

126 : 5 , 6 , 15 , 1 , 0 , 99...3.97 , 4.76 , 11.90 , 0.79 , 0.00 , 78.57 = 27 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net