โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 38
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 10 10 4 3 0 52
ร้อยละ 12.66 % 12.66 % 5.06 % 3.80 % 0.00 % 65.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 11 11 6 4 0 90
ร้อยละ 9.02 % 9.02 % 4.92 % 3.28 % 0.00 % 73.77 %

122 : 11 , 11 , 6 , 4 , 0 , 90...9.02 , 9.02 , 4.92 , 3.28 , 0.00 , 73.77 = 32 : 26.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.23%

Powered By www.thaieducation.net