โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.97 % 0.00 % 0.00 % 91.03 %

78 : 0 , 0 , 7 , 0 , 0 , 71...0.00 , 0.00 , 8.97 , 0.00 , 0.00 , 91.03 = 7 : 8.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.97%

Powered By www.thaieducation.net