โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 84
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 0.00 % 97.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 118
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.48 % 0.00 % 0.00 % 97.52 %

121 : 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 118...0.00 , 0.00 , 2.48 , 0.00 , 0.00 , 97.52 = 3 : 2.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.48%

Powered By www.thaieducation.net