โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 30
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 8 0 0 2 0 122
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 0.00 % 1.52 % 0.00 % 92.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 11 0 4 2 0 152
ร้อยละ 6.51 % 0.00 % 2.37 % 1.18 % 0.00 % 89.94 %

169 : 11 , 0 , 4 , 2 , 0 , 152...6.51 , 0.00 , 2.37 , 1.18 , 0.00 , 89.94 = 17 : 10.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.06%

Powered By www.thaieducation.net