โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 18
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 2 0 3 1 2 115
ร้อยละ 1.63 % 0.00 % 2.44 % 0.81 % 1.63 % 93.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 38
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 95.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 3 1 4 2 2 171
ร้อยละ 1.64 % 0.55 % 2.19 % 1.09 % 1.09 % 93.44 %

143 : 3 , 0 , 4 , 1 , 2 , 133...2.10 , 0.00 , 2.80 , 0.70 , 1.40 , 93.01 = 10 : 6.99
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.56%

Powered By www.thaieducation.net