โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 22
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 3 3 2 0 71
ร้อยละ 1.25 % 3.75 % 3.75 % 2.50 % 0.00 % 88.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 2 3 4 2 0 93
ร้อยละ 1.92 % 2.88 % 3.85 % 1.92 % 0.00 % 89.42 %

104 : 2 , 3 , 4 , 2 , 0 , 93...1.92 , 2.88 , 3.85 , 1.92 , 0.00 , 89.42 = 11 : 10.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58%

Powered By www.thaieducation.net