โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 75
ร้อยละ 2.41 % 2.41 % 2.41 % 1.20 % 1.20 % 90.36 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 12 2 16 1 0 132
ร้อยละ 7.36 % 1.23 % 9.82 % 0.61 % 0.00 % 80.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 2 17 0 0 47
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 69.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 16 6 35 2 1 254
ร้อยละ 5.10 % 1.91 % 11.15 % 0.64 % 0.32 % 80.89 %

246 : 14 , 4 , 18 , 2 , 1 , 207...5.69 , 1.63 , 7.32 , 0.81 , 0.41 , 84.15 = 39 : 15.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 19.11%

Powered By www.thaieducation.net