โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 3 3 8 0 2 67
ร้อยละ 3.61 % 3.61 % 9.64 % 0.00 % 2.41 % 80.72 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 38 1 17 1 1 105
ร้อยละ 23.31 % 0.61 % 10.43 % 0.61 % 0.61 % 64.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 0 2 9 0 1 56
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 13.24 % 0.00 % 1.47 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 314 คน
จำนวน(คน) 41 6 34 1 4 228
ร้อยละ 13.06 % 1.91 % 10.83 % 0.32 % 1.27 % 72.61 %

246 : 41 , 4 , 25 , 1 , 3 , 172...16.67 , 1.63 , 10.16 , 0.41 , 1.22 , 69.92 = 74 : 30.08
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39%

Powered By www.thaieducation.net