โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 1 2 0 3 2 67
ร้อยละ 1.33 % 2.67 % 0.00 % 4.00 % 2.67 % 89.33 %
ระดับประถมศึกษา
165
จำนวน(คน) 0 1 2 1 3 158
ร้อยละ 0.00 % 0.61 % 1.21 % 0.61 % 1.82 % 95.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 0 1 1 1 2 59
ร้อยละ 0.00 % 1.56 % 1.56 % 1.56 % 3.13 % 92.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 1 4 3 5 7 284
ร้อยละ 0.33 % 1.32 % 0.99 % 1.64 % 2.30 % 93.42 %

240 : 1 , 3 , 2 , 4 , 5 , 225...0.42 , 1.25 , 0.83 , 1.67 , 2.08 , 93.75 = 15 : 6.25
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58%

Powered By www.thaieducation.net