โรงเรียนบ้านถิ่น (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 1 1 1 0 12
ร้อยละ 28.57 % 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 8 8 7 2 1 37
ร้อยละ 12.70 % 12.70 % 11.11 % 3.17 % 1.59 % 58.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 14 9 8 3 1 49
ร้อยละ 16.67 % 10.71 % 9.52 % 3.57 % 1.19 % 58.33 %

84 : 14 , 9 , 8 , 3 , 1 , 49...16.67 , 10.71 , 9.52 , 3.57 , 1.19 , 58.33 = 35 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net