โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 37
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 108
ร้อยละ 0.89 % 0.00 % 2.68 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 145
ร้อยละ 1.32 % 0.00 % 2.65 % 0.00 % 0.00 % 96.03 %

151 : 2 , 0 , 4 , 0 , 0 , 145...1.32 , 0.00 , 2.65 , 0.00 , 0.00 , 96.03 = 6 : 3.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97%

Powered By www.thaieducation.net