โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 32
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 115
ร้อยละ 0.83 % 0.00 % 1.65 % 0.83 % 1.65 % 95.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 3 1 2 2 2 147
ร้อยละ 1.91 % 0.64 % 1.27 % 1.27 % 1.27 % 93.63 %

157 : 3 , 1 , 2 , 2 , 2 , 147...1.91 , 0.64 , 1.27 , 1.27 , 1.27 , 93.63 = 10 : 6.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.37%

Powered By www.thaieducation.net