โรงเรียนบ้านขอนยูง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 4 2 2 2 22
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 7 7 5 5 5 53
ร้อยละ 8.54 % 8.54 % 6.10 % 6.10 % 6.10 % 64.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 5 5 6 5 4 19
ร้อยละ 11.36 % 11.36 % 13.64 % 11.36 % 9.09 % 43.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 16 16 13 12 11 94
ร้อยละ 9.88 % 9.88 % 8.02 % 7.41 % 6.79 % 58.02 %

118 : 11 , 11 , 7 , 7 , 7 , 75...9.32 , 9.32 , 5.93 , 5.93 , 5.93 , 63.56 = 43 : 36.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98%

Powered By www.thaieducation.net