โรงเรียนบ้านขอนยูง (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 3 1 2 1 32
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 2.44 % 4.88 % 2.44 % 78.05 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 3 6 7 6 52
ร้อยละ 7.50 % 3.75 % 7.50 % 8.75 % 7.50 % 65.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 3 2 2 2 30
ร้อยละ 4.88 % 7.32 % 4.88 % 4.88 % 4.88 % 73.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 10 9 9 11 9 114
ร้อยละ 6.17 % 5.56 % 5.56 % 6.79 % 5.56 % 70.37 %

121 : 8 , 6 , 7 , 9 , 7 , 84...6.61 , 4.96 , 5.79 , 7.44 , 5.79 , 69.42 = 37 : 30.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

Powered By www.thaieducation.net