โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร (สพป.อุดรธานี เขต 4) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิริพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 21
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 48
ร้อยละ 5.36 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 6 7 0 0 0 69
ร้อยละ 7.32 % 8.54 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.15 %

82 : 6 , 7 , 0 , 0 , 0 , 69...7.32 , 8.54 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 84.15 = 13 : 15.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85%

Powered By www.thaieducation.net